Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA


I. Bendrosios nuostatos
Duomenų apsaugos ir privatumo politika yra parengta remiantis UAB “Alfazoo” Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką. Remiantis taisyklėmis ir šia politika yra tvarkomi http://www.pethome.lt/ svetainės (toliau – Pethome svetainė) lankytojų ir registruotų naudotojų asmens duomenys.
Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Pethome svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami bei yra užtikrinama, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
Duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Pethome svetainės naudojimosi taisyklių ir asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Pethome svetainės administratorių elektroniniu paštu: [email protected] Arba ištrins savo paskyrą.
Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Pethome svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šia asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika ir patvirtinate, kad:
5.1. jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
5.2. jūs ir(ar) jūsų atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pethome tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
5.3. jūs ir(ar) jūsų atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pethome tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
II. Asmens duomenys
Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui Pethome svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.
Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.
III. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas
Pethome svetainės lankytojo duomenys yra saugomi Pethome išpirktame serveryje, talpinamam Interneto Vizija duomenų centre, serveriai.lt serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
Pethome svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai serveryje yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius Pethome pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Pethome pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Svetainės lankytojai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją el. paštu [email protected] arba paštu: Antakalnio g. 42, Vilnius, LT-10304.
Svetainės lankytojai turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis el. paštu [email protected] arba paštu: Antakalnio g. 42, Vilnius, LT-10304
IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje. Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas Pethome. Tokiu atveju Pethome kontroliuoja, kaip jos laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.
V. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas
UAB “Alfazoo“ naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą: „Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“
VI. Nepilnamečių asmenų apsauga
Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra renkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.
VII. Informacija ir pretenzijų perdavimas
Pethome svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti, papildyti, panaikinti savo asmens duomenis išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.
Pethome, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected] arba paštu: Antakalniog. 42, 10304 Vilnius, Lietuva).
VIII. Privatumo politikos keitimas
Asmens duomenų ir privatumo politika iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra talpinami Pethome svetainėje.
Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų ir privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Pethome svetainės paslaugomis.
Jei po Asmens duomenų ir privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Pethome svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.
VIV. El. laiškų nuolaidos kodų nuostatos

12.

12.1. Šioje politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate, kai užpildote naujienlaiškio užsakymo formą.
12.2. Duomenų pateikimas, užpildant užsakymo formą, laikomas Jūsų sutikimu tvarkyti pateiktus duomenis.
12.3. Naujienlaiškio prenumerata yra nemokama.
12.4. Norėdami užsiregistruoti Pethome.lt naujienlaiškio paslaugai gauti, turėsite nurodyti šią asmeninę informaciją: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir galėsite nurodyti savo telefono numerį.
12.5. Jūsų duomenis naudosime naujienlaiškio bei kitos, su mūsų atliekamais tyrimais susijusios informacijos, siuntimo paslaugai teikti.
12.6. Mūsų naujienlaiškius gausite nuo prenumeratos pradžios.
12.7. Atsisakyti mūsų naujienlaiškių galėsite parašydami mums savo pageidavimą e-pašto adresu [email protected] . Mes Jūsų duomenis panaikinsime per 96 valandas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių.
12.8. Su naujienlaiškio prenumeratoriais jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos bei internetinio adreso atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo.
12.9. Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu iš mūsų gavote su mūsų paslaugomis nesusijusį, įtartino turinio jums adresuotą el. laišką, praneškite mums apie tai, kaip nurodyta toliau skyrelyje „Kaip su mumis susisiekti“.

13. El. laiškų nuolaidos kodų galiojimas
13.1 Pop-up (Sveiki atvykę) el. laiškai yra siunčiami prenumeruojant Pethome naujienlaiškį. Jie suteikia 5 procentų nuolaidą, galioja 3 d. Nuolaida yra vienkartinė.
13.2 Cart abandonment (apleistų krepšelių) el. laiškai suteikia 5 procentų nuolaidą, galioja 5 d. Nuolaida yra vienkartinė.
13.3 Product abandonment (apleistų produktų) el. laiškai suteikia 5 procentų nuolaidą, galioja 5 d. Nuolaida yra vienkartinė.